Főoldal » Hírek » Bántalmazta a válófélben lévő feleségét - VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint váló­fél­ben lévő fele­sé­gét kocsi­já­ba kény­sze­rí­tet­te, majd egy fél­re­e­ső helyen bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett nő több évti­ze­dig vol­tak háza­sok, de a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott és a nő 2021 ápri­li­sá­ban elköl­tö­zött közös lakó­he­lyük­ről, majd május ele­jén meg­in­dí­tot­ta a válást is.

A férfi nem tudta meg­emész­te­ni, hogy tönk­re­ment a házas­sá­guk és a köl­tö­zés után napon­ta több tucat­szor hívta a nőt tele­fo­non. A beszél­ge­té­sek során töb­bek között azzal is meg­fe­nye­get­te, bán­tó­dá­sa esik, ha meg­tud­ja, hogy van vala­ki­je. A hívá­sok a nőben komoly félel­met kel­tet­tek. Pár hét után már fel sem merte venni a fér­jé­nek a tele­font. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra az elkö­ve­tő hívá­sa­it letil­tot­ta, és a közös­sé­gi olda­lán is tiltó lis­tá­ra helyezte.

2021. május 19-én az elkö­ve­tő meg­vár­ta a sér­tet­tet annak nagy­kő­rö­si mun­ka­he­lye előtt, majd meg­ra­gad­ta és arra kény­sze­rí­tet­te, hogy beszáll­jon az autó­já­ba. Ezután Nagy­kő­rös lakott terü­le­tét elhagy­va egy dűlő­út­ra kanya­ro­dott és egy fél­re­e­ső helyen meg­állt. Már veze­tés köz­ben is több­ször ököl­lel arcon ütöt­te a nőt és továb­bi bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te, mivel a sér­tett idő­köz­ben új társ­ra talált.

A férfi az autó­val meg­állt, elő­vett egy kést és azt a nő nya­ká­hoz, illet­ve olda­lá­hoz tar­tot­ta miköz­ben élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg. A kés­sel meg is vágta a sér­tett bal kezét. Ezután fel­hí­vat­ta a nővel új barát­ját és elmon­dat­ta vele, hogy meg­ver­te, de most majd a barát következik.

A hívás után a sér­tett az autó­ból kiszáll­va pró­bált elme­ne­kül­ni, de a férfi vissza­rán­gat­ta a kocsi­ba, majd ököl­lel orrba vágta.

Mind­ezek után az elkö­ve­tő vál­toz­ta­tott a visel­ke­dé­sén, több­ször is bocsá­na­tot kért a sér­tet­től és arra kérte, hogy kezd­jék újra a kap­cso­la­tu­kat. Még a kést is kidob­ta az autó­ból. Tele­fon­ját is vissza­ad­ta, amin ekkor már közös lányuk is keres­te a nőt. A férfi fel­hív­ta a lányu­kat és kéré­sé­nek ele­get téve a sér­tet­tet vissza­vit­te annak mun­ka­he­lyé­hez, ahol a lányuk várt rá. Oda­ér­ve az elkö­ve­tő elen­ged­te a sértettet.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő több, köz­tük nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést is elszenvedett.

Az ügy­ben a Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tés­nek bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljárást.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://youtu.be/VVheO2UVaQw