Főoldal » Hírek » Bántalmazta és teljesen elhanyagolta gyermekét – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki fele­sé­ge halá­lát köve­tő­en éve­ken keresz­tül oko­zott súlyos trau­mát gyermekének.

A vád­irat sze­rint a vád­lott fele­sé­gé­nek 2016-ban bekö­vet­ke­zett halá­lát köve­tő­en egye­dül nevel­te az akkor 9 éves kis­lá­nyát. A 2020. tava­szá­ig tartó idő­szak­ban a vád­lott súlyo­san elha­nya­gol­ta a kis­ko­rú neve­lé­sét és gon­do­zá­sát a többi között úgy, hogy nem gon­dos­ko­dott a gyer­mek meg­fe­le­lő sze­mé­lyes higi­é­ni­á­já­ról, ruház­ko­dá­sá­ról, vala­mint az álta­luk lakott ingat­lan tisz­tán tar­tá­sá­ról, ille­tő­leg télen annak fel­fű­té­sé­ről. Tette a vád­lott mind­ezt annak elle­né­re, hogy rend­sze­re­sen kap­tak ado­mány­ként ruhá­kat, melyek azon­ban több­nyi­re az ingat­lan­ban marad­tak cso­ma­go­lat­la­nul. A kis­ko­rú nem tisz­tál­ko­dott rend­sze­re­sen, az isko­lá­ban is pisz­ko­san, ápo­lat­la­nul jelent meg. Rend­sze­re­sen elő­for­dult, hogy hete­ken át ugyan­azt a ruhát hord­ta, ugyan­azt a fehér­ne­műt visel­te. Ezt az álla­po­tot ész­lel­ve az isko­lá­ban tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tot­tak szá­má­ra, ahol letu­sol­ha­tott, hajat mos­ha­tott. Az isko­lá­ban a taná­rok és az osz­tály­tár­sak tisz­tál­ko­dá­si esz­kö­zö­ket, ruhá­kat, fehér­ne­mű­ket gyűj­töt­tek a kis­lány­nak, pró­bál­va így pótol­ni azt a köte­le­zett­sé­get, ame­lyet a vád­lott elmu­lasz­tott. Fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a férfi érzel­mi­leg is elha­nya­gol­ta a gyer­me­két, egy­ál­ta­lán nem segí­tett neki fel­dol­goz­ni édes­any­ja halá­lát. Mind­ezt még meg is nehe­zí­tet­te oly módon, hogy rend­sze­re­sen ok nél­kül kia­bált és vesze­ke­dett a sér­tet­tel, vala­mint heten­te több alka­lom­mal tett­leg is bán­tal­maz­ta. A bán­tal­ma­zá­sok során tenyér­rel arcon ütöt­te, több alka­lom­mal nad­rág­szíj­jal is elver­te a gyer­me­két. A bán­tal­ma­zá­sok során elő­for­dult, hogy 8 napon belül gyó­gyu­ló és egyéb lát­ha­tó sérü­lé­sei kelet­kez­tek a kis­lány­nak, az üté­sek okoz­ta fáj­da­lom mellett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a kis­lánnyal szem­ben tanú­sí­tott fizi­kai és lelki maga­tar­tá­sá­val, a sér­tett tel­jes elha­nya­go­lá­sá­val és bán­tal­ma­zá­sá­val a kis­ko­rú gyer­me­ke neve­lé­sé­re, fel­ügye­le­té­re és gon­do­zá­sá­ra vonat­ko­zó köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, ezzel súlyos mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te a gyer­mek testi, értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fejlődését.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.