Főoldal » Hírek » Indítvány a barátja felakasztásával vádolt férfi letartóztatásának fenntartására - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa továb­bi fenn­tar­tá­sát annak a kis­kun­ha­la­si elkö­ve­tő­nek, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyolc év bör­tön­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­let sze­rint a férfi 2016 nya­rán a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt meg akar­ta meg­lec­kéz­tet­ni a sér­tet­tet. Ennek érde­ké­ben őt a tanyá­já­nak udva­rán éjsza­ka meg­vár­ta, majd leütöt­te, végül a sér­tett önakasz­tá­sá­nak lát­sza­tát igye­ke­zett kel­te­ni. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta éle­tét vesz­tet­te, a hely­színt elhagy­ta. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa meg­ta­lál­ta, majd az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tő­sök újra­élesz­tet­ték. A férfi maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szenvedett.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert az ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

Miu­tán idő­sze­rű­vé vált a letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gá­nak felül­vizs­gá­la­ta, a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sát, mert meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re figye­lem­mel tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.

A kény­szer­in­téz­ke­dés indo­kolt­sá­gá­nak felül­vizs­gá­la­tát a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la végzi el, amely későb­bi­ek­ben dönt az íté­let elle­ni fel­leb­be­zé­sek­ről is.