Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Barátnője adataival vásárolt telefont - 170.000 Ft kárt okozott - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves Nóg­rád megyei nő ellen, aki 2017 nya­rán meg­sze­rez­te idő­sebb barát­nő­je ira­ta­it, és azok segít­sé­gé­vel tele­font ren­delt, ami­vel egy év alatt 171.384 Ft tar­to­zást hal­mo­zott fel a mobilszolgáltatónál.

A vád sze­rint a nő 2017 nya­rán elkér­te barát­nő­je sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát, lak­cím­kár­tyá­ját és adó­kár­tyá­ját azzal az indok­kal, hogy egy állás­le­he­tő­ség­gel kap­cso­la­tos pályá­zat meg­írá­sá­hoz fogja azo­kat felhasználni.

A meg­szer­zett sze­mé­lyes ada­tok bir­to­ká­ban a barát­nő­je nevé­re, de való­já­ban saját magá­nak ren­delt az inter­ne­ten egy mobil­te­le­font az egyik mobilszolgáltatótól.

A saját címét adta meg kiszál­lí­tá­si cím­nek, ahol a meg­ren­delt készü­lé­ket 2017. augusz­tus 4-én átvet­te, az átvé­telt iga­zo­ló kiszál­lí­tá­si bizony­lat­ra a barát­nő­je nevét írta alá.

A tele­font egy évig hasz­nál­ta, ami­kor azt ellop­ták tőle. Addig­ra a tele­fon­szol­gál­ta­tó­nak már 171.384 Ft kárt oko­zott, amit a cég a vád­lott barát­nő­jén, mint az ira­tok sze­rin­ti vásár­lón kívánt behajtani.

A nőt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és mivel koráb­ban már volt bün­tet­ve, vele szem­ben 171.384 Ft elkob­zá­sa mel­lett elzá­rás bün­te­tés és köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.