Főoldal » Hírek » Barátnője segítségével „fosztogatott” egy szekszárdi sportegyesület öltözőiből - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 33 éves decsi férfi és egy 34 éves szek­szár­di nő ellen. A pár rend­sze­re­sen lopott egy sport­egye­sü­let öltözőjéből. 

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2021. év ele­jén sze­rel­mi viszony­ban áll­tak egy­más­sal. A nő már évek óta az egyik szek­szár­di sport­egye­sü­let­nél dol­go­zott taka­rí­tó­nő­ként, ahová sza­bad bejá­rás­sal ren­del­ke­zett. Vala­mennyi helyi­ség­hez volt kul­csa, és ismer­te az épü­let riasz­tó kód­ját is.

A férfi idén már­ci­us­ban és ápri­lis­ban kora reg­ge­len­te – ami­kor raj­tuk kívül más még nem tar­tóz­ko­dott az épü­let­ben – rend­sze­re­sen elkí­sér­te a barát­nő­jét a mun­ka­he­lyé­re, hogy onnan külön­fé­le érték­tár­gya­kat lop­jon. A nő ennek érde­ké­ben az összes öltö­ző ajta­ját kinyi­tot­ta a férfi szá­má­ra. Míg ő taka­rí­tott, a párja szám­ta­lan sze­mé­lyes tár­gyat, így ruha­ne­mű­ket, sport­ci­pő­ket, háti­zsá­ko­kat, egyéb sport­fel­sze­re­lést, vala­mint illat­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el. A nő ezalatt figyel­te, hogy jön-e valaki.

Az elkö­ve­tők az egye­sü­let 24 spor­to­ló­já­nak és dol­go­zó­já­nak, vala­mint magá­nak a sport­egye­sü­let­nek össze­sen közel 250.000 forint kárt okoz­tak, amely csak rész­ben térült meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat össze­sen 25 rend­be­li, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett minő­sí­tett lopás­sal vádolja.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 janu­ár­já­ban, a haj­na­li órák­ban Szek­szár­don fel­tört egy sze­mély­gép­ko­csit is, amely­ből több, mint fél mil­lió forint kész­pénzt lopott el. Az ügyész­ség emi­att a fér­fit nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel is vádolja.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a - külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő - fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint vagyon­el­kob­zás, míg a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.