Főoldal » Hírek » Baseball ütővel és napernyőt tartó rúddal volt garázda - vádemelés - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a foly­ta­tó­la­go­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy komá­ro­mi bolt­nál ittas álla­pot­ban base­ball ütő­vel ütött meg egy fér­fit, majd más­nap az utcán egy nőt ütle­gelt és rugdosott.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2019. augusz­tus 5-én, 18 óra 35 perc­kor egy komá­ro­mi bolt előtt a jár­dán föld­höz vágta a saját mobil­te­le­fon­ját, üvöl­tö­zött, vere­ked­ni akart a hely­szí­nen jelen­lé­vő három sze­méllyel, akik közül az egyi­ket három­szor akart meg­üt­ni, azon­ban a meg­tá­ma­dott nő az üté­sek elől kitért.

Ezt köve­tő­en a férfi mint­egy három óra elmúl­tá­val base­ball ütő­vel jelent meg a bolt előtt. A férfi az ütő­vel a bolt­ban lévő sze­mé­lyek felé táma­dó jel­le­gű moz­du­la­to­kat tett, miköz­ben felé­jük kia­bált. Az elkö­ve­tő a base­ball ütő­vel meg­ütöt­te az egyik fér­fit a könyö­ké­nél, aki véde­ke­zés­kép­pen egy kukát dobott a garáz­da férfi felé. A meg­ütött fér­fi­nak sérü­lé­se nem keletkezett.

Más­nap este a férfi egy komá­ro­mi ingat­lan­ban egy fotel­ban ülő fér­fit akart meg­üt­ni, aki­nek azt mond­ta, hogy „az előbb az utcán így ver­tem meg egy embert”.

A hely­szí­nen jelen­lé­vő sze­mé­lyek elküld­ték az ingat­lan­ból a vád­lot­tat, aki az ingat­lan előtt vere­ke­dés­re hívta a fér­fit, akit elő­ző­leg meg akart ütni. Ezután az elkö­ve­tő egy kb. 1 méter hosszú fém nap­er­nyőt tartó rúd­dal betör­te az ingat­lan abla­kát, ezzel 33.120 forint kárt oko­zott. Ezután leg­alább három alka­lom­mal ököl­lel test­szer­te meg­ütött egy nőt, aki emi­att a föld­re esett, a férfi ezután több­ször meg­rúg­ta. A nőnek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a külö­nös vissza­eső férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 2 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.