Főoldal » Archív » Bécsi emberölés - a Kispesten elfogott férfi ideiglenes átadási letartóztatásáról döntött a bíróság

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2019. augusz­tus 26. nap­ján elren­del­te az ide­ig­le­nes átadá­si letar­tóz­ta­tá­sát annak a magyar állam­pol­gár­nak, aki ellen a Bécsi Állam­ügyész­ség egy 2019. május 14. és 15. napja között Bécs­ben elkö­ve­tett ember­ölés miatt adott ki euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot.

A vég­zés még aznap vég­le­ges­sé vált.

A férfi az egy­sze­rű­sí­tett átadá­sá­hoz hoz­zá­já­rult, a tör­vény elő­írá­sai sze­rint az átadá­sá­ra - mivel magyar állam­pol­gár és Magyar­or­szá­gon lakó­hellyel ren­del­ke­zik - akkor fog sor kerül­ni, ha 2019. szep­tem­ber 5. nap­já­ig az oszt­rák ható­sá­gok vissza­szál­lí­tá­si garan­ci­át adnak arra az eset­re, ha az elfo­ga­tó­pa­ranccsal érin­tett bűn­cse­lek­mény miatt vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­nak ki és - ilyen irá­nyú kérel­me ese­tén - azt Magyar­or­szá­gon sze­ret­né letöl­te­ni.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi, rend­őr­sé­gi hírek itt érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/becsben-olt