Főoldal » Archív » Befolyással üzérkedett – vádemelésre került sor

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 40 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű buda­pes­ti férfi ellen, aki nem­lé­te­ző kap­cso­la­ta­i­ra hivat­ko­zás­sal akart több, mint 900 mil­lió Ft-ot kicsal­ni egy bün­te­tő­ügy gyanúsítottjától.

A tör­tén­tek előz­mé­nye, hogy a vád­lott töre­ke­dett kör­nye­ze­té­ben azt a lát­sza­tot kel­te­ni, hogy a poli­ti­kai élet befo­lyá­sos sze­rep­lő­i­vel, magas beosz­tá­sú álla­mi tiszt­ség­vi­se­lők­kel, nagy­ha­tal­mú bűnö­zői körök­kel szo­ros kap­cso­lat­ban áll, ezért prob­lé­más ügyek elin­té­zé­sé­re jelen­tős befo­lyá­sa van. A vád­lott e lát­szat meg­erő­sí­té­sé­re isme­ret­sé­gi köré­ben, vala­mint inter­ne­tes olda­la­kon azt híresz­tel­te, hogy orosz-ukrán bűnö­zői körök­kel is jó kap­cso­la­tot ápol, mivel ő „Szim­jon Mogiljevics-nek”, a hír­hedt kelet-európai bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek a fia. Ez azon­ban nem volt igaz, és a vád­lott­nak befo­lyá­sos kap­cso­la­tai sem voltak.

A vád­lott isme­ret­sé­gi köré­ben szer­zett tudo­mást egy, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság előtt külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás rész­le­te­i­ről, továb­bá arról, hogy az ügy sze­rep­lői a bűn­cse­lek­mény­ből igen jelen­tős jog­ta­lan haszon­ra tehet­tek szert. Elha­tá­roz­ta, hogy a bűn­cse­lek­mény­ből eredő vagyon­ból – a bün­te­tő­üggyel kap­cso­la­to­san álta­la meg­is­mert ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val, a dön­tés­re jogo­sult sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sá­nak lát­sza­tát kelt­ve – ő is része­sed­ni kíván.

Ennek érde­ké­ben 2017. decem­ber 20-án a vád­lott tele­fo­non fel­hív­ta az ügy egyik gya­nú­sí­tott­ját, és a beszél­ge­tés során hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel – a köz­tár­sa­sá­gi elnök­kel, a bel­ügy­mi­nisz­ter­rel, ille­tő­leg mások­kal – fenn­ál­ló, tény­le­ge­sen azon­ban nem léte­ző kap­cso­la­ta­i­ra hivat­koz­va a bűn­cse­lek­ménnyel az ő és „édes­ap­ja” (Szim­jon Mogil­je­vics) cégé­nek oko­zott 900 mil­lió forin­tos kár­nak a meg­fi­ze­té­sé­re pró­bál­ta ráven­ni. A vád­lott azt is kilá­tás­ba helyez­te, hogy a kért összeg meg­fi­ze­té­se ese­tén – a bün­te­tő­ügy­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lye­ket befo­lyá­sol­va – az elle­ne folyó eljá­rást egy tele­fon­hí­vás­sal meg­szün­tet­te­ti. A hívott fél a pénz meg­fi­ze­té­se elől elzár­kó­zott és fel­je­len­tést tett.

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség a fér­fit befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is, ille­tő­leg pénz­bün­te­tés meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze. Az eljá­rás az Oros­há­zi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.