Főoldal » Hírek » Beismerte a rendőr a fegyveresen elkövetett rablást - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­sza­kos vagyon elle­ni, hiva­ta­li és köz­biz­ton­ság elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.

Az ügyész­ség teg­nap az elkö­ve­tő elfo­gá­sát köve­tő­en elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki 2 rend­be­li rab­lás, hiva­ta­li vissza­élés, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség által vég­zett nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek ered­mé­nye­sek vol­tak, a bűn­ügyi akció vég­re­haj­tás­ban és a fel­de­rí­tés­ben a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányság is köz­re­mű­kö­dött.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2020. május 12-én, 15 óra körül a férfi bement egy pécsi bank­fi­ók­ba és egy marok­lő­fegy­ver­rel – vagy annak lát­szó tárggyal – az alkal­ma­zot­ta­kat fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a kasszá­ban lévő kész­pénzt adják át. Az elkö­ve­tő 5.736.960 forin­tot szer­zett meg, majd elme­ne­kült.

Ezt köve­tő­en, 2020 novem­be­ré­ben a férfi a rend­őr­sé­gi nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­ben hatás­kö­rét túl­lép­ve, cél­irá­nyo­san ráke­re­sett a fenti rab­lás miatt indult eljá­rás ügy­ira­tá­ra és abból ira­to­kat töl­tött le azért, hogy jog­ta­la­nul infor­má­ci­ó­kat sze­rez­zen a nyo­mo­zás állá­sá­ról.

A rend­őr elfo­gá­sát meg­elő­ző­en szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét és a hozzá rend­sze­re­sí­tett 6 darab lőszert a szol­gá­la­ti helyé­ről enge­dély nél­kül kivit­te, és azo­kat bir­to­ká­ban tar­tot­ta.

A gya­nú­sí­tott beis­mer­te ezen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. novem­be­ré­ben is köve­tett el rab­lást ugyan­ab­ban a bank­ban, de az ügyész­sé­gen tör­té­nő kihall­ga­tá­sán nem ismer­te el ezt a bűn­cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za a rend­őr letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hol­nap dönt a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa.