Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kábítószerrel kereskedő házaspár

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 36 éves béké­si férfi és keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy tisza­föld­vá­ri házas­pár – a 35 éves nő és a 39 éves férfi – letar­tóz­ta­tá­sát, akik kábí­tó­szert, ille­tő­leg új pszi­cho­ak­tív anya­got árultak.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a béké­si férfi 2018. év eleje óta Béké­sen, külön­bö­ző hely­szí­ne­ken több sze­mély­nek rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kan­na­bisz tar­tal­mú kábí­tó­szert, mari­hu­á­nát 2.000 Ft/gramm áron. A most letar­tóz­ta­tott tisza­föld­vá­ri házas­pár pedig Tisza­föld­vá­ron új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő szert, un. „kris­tályt” árult, szin­tén huza­mo­sabb idő óta 3.000 Ft/gramm áron. A két szál úgy kap­cso­ló­dik össze, hogy a béké­si férfi a tisza­föld­vá­ri házas­pár rend­sze­res vásár­ló­ja volt.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val vagy a bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.