Főoldal » Hírek » Belehajtott a vasúti átjáró túloldalán várakozóba egy férfi - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal az agresszív sofőr­rel szem­ben, aki szán­dé­ko­san egy vas­úti átjá­ró másik olda­lán vára­ko­zó jár­mű­nek hajtott.

A vád­irat sze­rint a 46 éves férfi 2021. már­ci­us 18-án, dél­után egy vas­úti átjá­rón akart áthaj­ta­ni autó­já­val Pápán, majd félig a síne­ken állva úgy ítél­te meg, hogy az út szűk ahhoz, hogy a szem­ben érke­ző gép­ko­csi mel­lett elfér­jen. Intett az út szé­lé­re lehú­zód­va vára­ko­zó autó sofőr­jé­nek, hogy tolas­son hátra. A gép­ko­csit veze­tő nő - aki mel­lett két gyer­me­ke a jár­mű­ben uta­zott -, azon­ban mutat­ta a fér­fi­nak, hogy elfér mel­let­te, van elég hely.

A férfi erre indu­la­to­san kiszállt a még min­dig a síne­ken álló jár­mű­vé­ből, és trá­gá­rul szid­ta a másik sofőrt. Rácsa­pott annak autó­já­ra, majd miu­tán ez is ered­mény­te­len maradt, vissza­ült az autó­já­ba és szán­dé­ko­san neki­haj­tott a szem­köz­ti jár­mű­nek, azt mint­egy két méter­rel hát­ra­tol­va. Az autó továb­bi hát­ra­csú­szá­sát a nő csak a kézi­fék behú­zá­sá­val tudta meg­aka­dá­lyoz­ni. Mind­eze­ket köve­tő­en a vád­lott elhaj­tott a helyszínről.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi autó­ja aka­dály nél­kül elfért volna a sér­tett gép­ko­csi­ja mel­lett, amely­ben az ütkö­zés kisebb kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt az elbí­rá­lás­ra ille­té­kes Pápai Járás­bí­ró­ság felé.