Főoldal » Hírek » Belehalt az ismerőse bántalmazásába - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az ügyé­ben, aki olyan súlyo­san meg­ver­te isme­rő­sét, hogy az éle­tét vesztette. 

Az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség emelt vádat. 

Az íté­let sze­rint a vád­lott évek óta alkal­mi mun­kát vég­zett a Balás­tya kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó tanyák­ban. Ennek során meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel, akit egyik éjjel, egy erdős terü­le­ten raj­ta­ka­pott, amint éppen az álta­la vásá­rolt élel­mi­szer­ből evett. Emi­att a férfi kér­dő­re vonta a sér­tet­tet, akit több­ször ököl­lel arcon ütött, majd háton rúgott. Az elkö­ve­tő a föld­re kerü­lő és érde­mi véde­ke­zést nem tanú­sí­tó sér­tet­tet ismét több­ször háton rúgta, majd meg­ütöt­te a nya­kát. Ezt köve­tő­en a férfi az áldo­za­tát magá­ra hagy­va elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett fején és nya­kán kelet­ke­zett vér­zé­ses sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett órák­kal később megfulladt.

A férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A bíró­ság a bán­tal­ma­zót halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 7 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, elté­rő minő­sí­té­sért és eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.