Főoldal » Archív » Belehalt sérüléseibe a zárkában bántalmazott fiatalkorú - Fotókkal

Egy 17 éves férfi verte halál­ra zár­ka­tár­sát a szir­ma­be­se­nyői fia­tal­ko­rú­ak börtönében.

A vád­lott férfi 2017 feb­ru­ár­já­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt a bv. inté­zet­ben. Vele egy zár­ká­ban helyez­ték el a szin­tén letar­tóz­ta­tott, 17 éves sér­tett fiút. A vád­lott azon­nal rászállt a nála gyen­gébb test­al­ka­tú sér­tett­re és az esti órák­ban vere­ke­dést kez­de­mé­nye­zett vele.

A sér­tett ebbe nem akart bele­men­ni, de végül kiállt a vád­lott ellen. Két zár­ka­el­len­őr­zés közti idő­ben a vád­lott ennek során több alka­lom­mal ököl­lel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, majd a föld­re kerü­lő fiú fejé­be több­ször bele­rú­gott. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett több­ször elvesz­tet­te esz­mé­le­tét, de a vád­lott min­dig fel­lo­csol­ta víz­zel, majd foly­tat­ta a verést.

A cse­lek­mény után a sér­tett fel­má­szott az ágyá­ra alud­ni. Reg­gel­re kómá­ba esett. Kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kiala­kult kopo­nya és agy­sé­rü­lés követ­kez­té­ben, anél­kül hogy esz­mé­le­tét vissza­nyer­te volna, két hónap múlva meg­halt. Halá­lát a vád­lot­ti üté­sek és rúgá­sok okozták.

Az idő­köz­ben rab­lá­sok miatt jog­erő­sen hét év bör­tön­re ítélt vád­lot­tal szem­ben a B.A.Z. Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sét és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.