Főoldal » Hírek » Belvárosi fegyveres garázdaság – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Más­fél hét­tel ezelőtt két tár­sa­ság vere­ke­dett össze a VII. kerü­let­ben. A cso­por­tos garáz­da­ság során több lövés is eldör­dült. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró két gya­nú­sí­tott fér­fi­val szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet és távol­tar­tást is elren­delt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint két gya­nú­sí­tott - egy 25 és egy 23 éves férfi -, vala­mint élet­tár­sa­ik közöt­ti konf­lik­tus miatt, 2022. május 15-én, éjsza­ka, mind­két rész­ről töb­ben, így leg­alább tíz fő gyűlt össze egy VII. kerü­le­ti tár­sas­ház előtt, ahol erő­tel­jes szó­vál­tás ala­kult ki a két tár­sa­ság között, amely vere­ke­dés­sé fajult. Ennek során a 25 éves férfi egy – jelen­le­gi ada­tok sze­rint – gáz-riasztó fegy­ver­rel több lövést adott le, amely sze­mé­lyi sérü­lést nem oko­zott. Ezalatt a 23 éves férfi tár­sa­i­val – néhá­nyuk a kezé­ben base­ball ütőt vagy boxert tart­va – a másik tár­sa­ság­ra támadt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga az ügy­ben cso­por­to­san és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint zak­la­tás bűn­tet­te miatt nyo­moz. Az ügy­ben jelen­leg 5 gya­nú­sí­tott van.

A 25 és a 23 éves férfi ese­té­ben meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a köz­tük és a barát­nő­ik közöt­ti sze­mé­lyes ellen­tét, fél­té­keny­ség moti­vál­ta. A ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek sze­mé­lyes jel­le­gű­ek, amely konf­lik­tus közöt­tük a jövő­ben is reá­li­san fenn­áll­hat, kiújul­hat.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egy­más­tól, vala­mint egy­más élet­tár­sa­i­tól való távol­tar­tá­sá­val meg­aka­dá­lyoz­ha­tók az újabb bűn­cse­lek­mé­nyek. Emel­lett azon­ban bűn­ügyi fel­ügye­let is szük­sé­ges, mivel egyi­kük ese­té­ben fegy­ver­hasz­ná­lat­ra, mási­kuk ese­té­ben pedig cso­por­tos zak­la­tó fel­lé­pés­re is sor került.

A nyo­mo­zá­si bíró az eny­hébb sza­bá­lyok sze­rin­ti bűn­ügyi fel­ügye­le­tet, vala­mint a távol­tar­tást – mind egy­más­tól, mind egy­más élet­tár­sa­i­tól - mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben elren­del­te.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a garáz­da­ság lát­ha­tó.