Főoldal » Hírek » Bemutatkozik a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hazánk leg­na­gyobb megyei rangú ügyész­sé­ge, ahol több, mint 400 ügyész dol­go­zik. Éves szin­ten az ország­ban meg­va­ló­sult bűn­cse­lek­mé­nyek 25-30 %-át a fővá­ros­ban köve­tik el. Bár min­den­fé­le bűn­cse­lek­mény típus elő­for­dul, a gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek és a kiber­bűn­cse­lek­mé­nyek orszá­gos­tól nagyobb ará­nya az, ami a Fővá­ro­si Főügyész­ség tevé­keny­sé­gét a többi ügyész­ség­től elté­rő­vé teszi.

Ismer­ked­je­nek meg az orszá­gon belül is külön­le­ges hely­zet­ben lévő Fővá­ro­si Főügyész­ség­gel, dr. Ibo­lya Tibor főügyész kalauzolásában!