Főoldal » Archív » Benzinkutakról lopták az újságot a visszaeső bűnelkövetők

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség azzal vádol két több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, hogy a tava­lyi évben soro­za­to­san újsá­go­kat lop­tak az álta­luk kisze­melt töl­tő­ál­lo­má­sok shop­ja­i­ban elhe­lye­zett stan­dok­ról.

A közép­ko­rú elkö­ve­tő­ket elő­ször 2017. janu­ár 25-én dél­előtt, egy hat­va­ni ben­zin­kú­ton vet­ték fel a biz­ton­sá­gi kame­rák, ami­kor meg­je­len­tek a vásár­ló­tér­ben azért, hogy az újsá­gos áll­vány­ról külön­bö­ző saj­tó­ter­mé­ket tulaj­do­nít­sa­nak el. Egyi­kük folya­ma­to­san úgy for­dult, hogy az eladók, illet­ve a kame­rák elől kita­kar­ja a tár­sát, aki eköz­ben több újsá­got rej­tett a ruhá­za­tá­ba, majd távo­zott a bolt­ból. Az elkö­ve­tők ugyan­ez­zel a mód­szer­rel lop­tak ugyan­er­ről ben­zin­kút­ról feb­ru­ár else­jén, majd öt nap­pal később, feb­ru­ár 6-án is. A párost végül már­ci­us 4-én sike­rült tet­ten érnie az üzlet­ve­ze­tő­nek, ami­kor egy csa­lá­di, egy sza­bad­idős ker­té­sze­ti, vala­mint két szá­mí­tás­tech­ni­kai témá­jú szí­nes maga­zin került elő az I. rendű vád­lott kabát­ja alól, össze­sen 5520 Ft értékben.

Elfo­gá­su­kig a két férfi egy érdi üzem­anyag töltő állo­mást is meg­lá­to­ga­tott, ahon­nan 21.380 Ft érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el külön­bö­ző saj­tó­ter­mé­ket. Az újsá­go­kon kívül a vád­lot­tak Érden később édes­sé­get is lop­tak egy másik benzinkúton.

Az I. rendű vád­lot­tat a bíró­ság koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - már akkor is több­szö­rös vissza­eső­ként - 2 év 2 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, míg társa jelen­leg szin­tén lopás miatt kisza­bott 2 év 8 hónap bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­a­kat két rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san, sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indítványt.