Főoldal » Archív » Benzinkúton randalírozott a fiatal nő

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről dön­tött egy 21 éves bün­tet­len elő­éle­tű nővel szemben.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a gya­nú­sí­tott  2018. május 17-én a haj­na­li órák­ban az M3-as autó­pá­lya egyik komp­lex pihe­nő­he­lyén lévő  üzem­anyag­töl­tő állo­más vásár­ló­te­ré­ben, min­den indok nél­kül előbb az egyik asz­ta­lon elhe­lye­zett szal­vé­tá­kat szét­do­bál­ta, majd magá­hoz vett egy 5 lite­res desz­til­lált vizet tar­tal­ma­zó palac­kot és annak tar­tal­mát az üzlet­ben szét­lo­csol­ta, végül három asz­talt a raj­tuk lévő poha­rak­kal együtt fel­bo­rí­tott. A nő ámok­fu­tá­sá­nak a ben­zin­kút egyik dol­go­zó­já­nak köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a járá­si ügyész­ség az eljá­rás egy évre tör­té­nő fel­füg­gesz­té­sé­ről dön­tött, mivel úgy ítéli meg, hogy figye­lem­mel az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, kisebb tár­gyi súlyá­ra vala­mint a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyé­re, ettől maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. A fel­füg­gesz­tés egy évi idő­tar­ta­má­nak ered­mé­nyes eltel­té­vel, - így ha ezalatt a nőt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként nem von­ják fele­lős­ség­re - az ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­te­ti, ellen­ke­ző eset­ben pedig az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re és vád­eme­lés­re kerül­het sor.