Főoldal » Hírek » Benzinnel gyújtotta fel haragosa házát - fotókkal - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

15 év fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki egy vesze­ke­dés után ben­zi­nes palac­kot dobott a hara­go­sa házá­ra úgy, hogy az épü­let­ben három fel­nőtt tartózkodott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 30 éves férfi 2022. júli­us 22-én este a nyír­sé­gi tele­pü­lés egyik kocs­má­ja előtt össze­ve­re­ke­dett hara­go­sá­val és annak test­vé­ré­vel. A követ­ke­ző éjsza­ka a férfi fel­ke­res­te a hara­go­sa házát.  Ott az ott­hon­ról magá­val vitt ben­zi­nes üveg­pa­lac­kot – mely­nek a végé­be egy papír­da­ra­bot dugott – meg­gyúj­tot­ta, és a ház falá­hoz dobta, a tető­höz köze­li részen. Sze­ren­csé­re az üveg­pa­lack nem esett be a nyi­tott abla­kon a szo­bá­ba, hanem szét­tört a falon, meg­gyújt­va így a stab­lon­desz­kát és egy elekt­ro­mos dobozt. Jutott a ben­zin­ből a szom­széd ingat­lan udva­rán álló tram­bu­lin­ra is, amely szin­tén meggyulladt.

Az elkö­ve­tő tisz­tá­ban volt azzal, hogy a ház­ban töb­ben is tar­tóz­kod­nak, noha a hara­go­sa éppen nem volt ott­hon. Az egyik lakó ész­lel­te a tüzet, fel­éb­redt és fel­kel­tet­te az idős szü­le­it is azzal, hogy mene­kül­je­nek ki a ház­ból. A szü­lők azon­ban attól tar­tot­tak, hogy meg­tá­mad­ják őket az utcán, ezért még 15-20 per­cig nem mer­tek kimen­ni az udvar­ra. Előbb inkább tele­fo­non kér­tek segít­sé­get hoz­zá­tar­to­zó­ik­tól, majd ami­kor azok meg­ér­kez­tek, a tüzet is eloltották.

A gyúj­to­ga­tás­ban senki nem szen­ve­dett sérü­lést, azon­ban az elkö­ve­tő szán­dé­ka az ügyész­ség sze­rint arra irá­nyult, hogy több ember éle­tét is kiolt­sa, ráadá­sul a tűz­ha­lál jelen­tős szen­ve­dést oko­zott volna a sértetteknek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember illet­ve véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tenne és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítéli.

Az ügy­ben a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék  fog dönteni.