Főoldal » Hírek » Besurranó sorozattolvaj ellen emeltek vádat - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki alig egy hónap­pal fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sát köve­tő­en, 2022 ápri­li­sá­ban 12 lopást köve­tett el Kecs­ke­mé­ten. A vád­lott leg­több­ször laká­sok­ba sur­rant be, de lopott autó­ból és edző­te­rem­ből is.

A vád­irat sze­rint a haj­lék­ta­lan kecs­ke­mé­ti férfi 2022 ápri­li­sá­ban – a nyi­tott bejá­ra­ti ajtó­kat kihasz­nál­va – kilenc kecs­ke­mé­ti lakás­ba sur­rant be, ahon­nan álta­lá­ban pénz­tár­cá­kat és kész­pénzt vitt el. Az ott­hon tar­tóz­ko­dó sér­tet­tek négy eset­ben is meg­za­var­ták a vád­lot­tat, aki ilyen­kor érté­kek elvé­te­le nél­kül, siet­ve elmenekült.

Az elkö­ve­tő az egyik ello­pott pénz­tár­cá­ban PIN kód­dal együtt talált egy bank­kár­tyát. Rövid­del a lopás után - a kódot fel­hasz­nál­va - össze­sen 200.000 forint kész­pénzt vett fel jogo­su­lat­la­nul a sér­tett bankszámlájáról.

A vád­lott leg­na­gyobb zsák­má­nyát egy kecs­ke­mé­ti edző­te­rem­ben ejtet­te, ahol a bejá­rat­nál lévő pult­ban és a női öltö­ző­ben lévő padon talált tás­kák­ból össze­sen 400.000 forint kész­pénzt lopott el.

A fér­fit lopá­sok elkö­ve­té­se miatt már több­ször ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, leg­utób­bi bün­te­té­sé­ből 2022 már­ci­u­sá­ban bocsá­tot­ták fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A vád­lott – a koráb­bi elíté­lé­sei miatt – jelen ügy­ben külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 8 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, 4 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy az elkö­ve­tő fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­sá­gá­nak meg­szün­te­té­sét is.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.