Főoldal » Hírek » Beteg, idős emberek kifosztására szakosodott - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tom­pai nővel szem­ben, aki a vád sze­rint lerom­lott egész­sé­gi álla­po­tú, idős embe­rek kifosz­tá­sá­ra sza­ko­so­dott, kihasz­nál­va azt, hogy áldo­za­tai a sérel­mük­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt csak jóval később isme­rik fel, vala­mint elhá­rí­ta­ni sem képesek.

A vád­irat sze­rint a tom­pai nő kihasz­nál­va a szem­mel lát­ha­tó­an rossz fizi­kai és men­tá­lis álla­po­tu­kat, tavaly decem­ber és idén feb­ru­ár között több beteg és idős ember érté­ke­it sze­rez­te meg. Rend­sze­re­sen meg­je­lent egy meg­gyen­gült egész­sé­gű asszony házá­ban és a bizal­má­ba fér­kőz­ve kifi­gyel­te, hol tart­ja a pén­zét. Kihasz­nál­va a sér­tett óvat­lan­sá­gát, 2020. decem­ber 9-én a pénz­tár­cát a benne lévő 20 ezer forint­tal és ira­tok­kal együtt elvit­te. A sér­tett ezután nem enged­te be a házá­ba a nőt, azon­ban néhány hét­tel később össze­ta­lál­koz­tak. Ekkor az asszony a kerék­pár­ját tolva haladt az utcán, miköz­ben a pénz­tár­cá­ját a kezé­be vette. Ügyet­len­sé­ge miatt azon­ban elej­tet­te a tár­cát és a pénz kiszó­ró­dott belő­le. A vád­lott a bank­je­gye­ket a föld­ről fel­mar­kol­ta és áldo­za­ta kéré­se elle­né­re nem adta vissza, hanem elsietett.

Egy hét múlva, 2021. janu­ár 6-án a vád­lott meg­je­lent egy egye­dül élő, nehe­zen mozgó, bete­ges­ke­dő férfi nyi­tott házá­ban, mivel tudta, hogy előt­te rövid­del nyug­dí­jat kapott. A szo­bá­ba bemen­ve a nő beszél­get­ni kez­dett az idős ember­rel, miköz­ben kabát­ját levet­te és úgy tette az asz­tal­ra, hogy távo­zás­kor a kabát­já­val együtt a sér­tett ott lévő 54 ezer forint­ját is magá­val vitte.

A vád­lott egy hónap­pal később a nyílt utcán szóba ele­gye­dett egy szem­mel lát­ha­tó­an rossz és legyen­gült álla­pot­ban lévő asszonnyal, majd a figyel­mét elte­rel­ve kosa­rá­ból kivet­te a nesze­sze­rét és siet­ve távo­zott. Kide­rült, hogy idős áldo­za­ta pénze és kul­csa mel­lett arany gyű­rűk, kar­kö­tők is vol­tak a lopott kistáskában.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt több­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.