Főoldal » Hírek » Betegek után vett fel pénzt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki beosz­tá­sát fel­hasz­nál­va, infor­ma­ti­kai ada­to­kat meg­vál­toz­tat­va, bete­gek után közel huszon­öt­mil­lió forint­hoz jutott.

A vád­irat sze­rint a nő egy ren­de­lő­in­té­zet­ben köz­vet­le­nül irá­nyí­tot­ta a szak­dol­go­zói tevé­keny­sé­get. Fel­ada­tai közé tar­to­zott a térí­té­si díj elle­né­ben igény­be vett vizs­gá­la­to­kért átvett pénz­zel napi rend­sze­res­ség­gel elszá­mol­ni az inté­zet felé.

2010. janu­ár­ja és 2018. júli­us köze­pe közöt­ti idő­szak­ban a nő – a pozí­ci­ó­já­val járó jogo­sult­sá­got fel­hasz­nál­va – az egész­ség­ügyi inté­zet által hasz­nált szá­mí­tó­gé­pes prog­ram­ban rend­sze­re­sen írt át már kiál­lí­tott ambu­láns lapo­kon úgy­ne­ve­zett „fize­tős kódot” „nem fize­tős” kódra. Továb­bá térí­tés­kö­te­les vizs­gá­la­to­kat ingye­nes vizs­gá­la­tok­ra kódolt át.

Ezen ese­tek­ben a nő a saját maga által vásá­rolt bizony­la­ti tömb­ből adott elis­mer­vényt a bete­gek­nek az átvett térí­té­si díjak­ról, de azt nem fizet­te be az inté­zet­nek, hanem saját cél­ja­i­ra hasz­nál­ta fel.

A nő vád­be­li idő­szak­ban maga­tar­tá­sá­val közel huszon­öt­mil­lió forint­hoz jutott.

Az ügy­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.