Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Betette a zuhany alá, miután megverte- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán meg­ver­te a sér­tet­tet, zuhany alatt víz­zel lelocsolta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi és a sér­tett férfi 2019. május 24-én dél­után az esz­ter­go­mi tár­sas­ház udva­rán beszél­get­tek, ennek során az elkö­ve­tő min­den előz­mény nél­kül a sér­tet­tet meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A sér­tett kife­jez­te, hogy a vád­lott hagy­ja őt békén, és elin­dult a lép­csőn a szo­bá­ja felé.

Az elkö­ve­tő  a sér­tett után ment, elkap­ta a ruhá­já­nál fogva, és a lép­cső aljá­ban ököl­lel a sér­tett arcát több­ször nagy erő­vel meg­ütöt­te. Miu­tán a férfi abba­hagy­ta a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, fel­húz­ta őt a lép­csőn az eme­le­ti für­dő­szo­bá­ba, és betet­te a zuhany alá, majd lelo­csol­ta víz­zel. Ezt köve­tő­en betá­mo­gat­ta a sér­tet­tet a laká­sá­ba, ahol a sér­tett élet­tár­sá­nak azt mond­ta, hogy a sér­tett elesett és így sze­rez­te a sérüléseit.

A sér­tett­nek két hónap alatt gyó­gyu­ló több­szö­rös arc­csont töré­se, vala­mint súlyos szem­sé­rü­lé­se kelet­ke­zett, a bal sze­mé­re megvakult.

Az ügyész­ség az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.