Főoldal » Archív » Betört a szomszédjához, majd ott is aludt az elkövető

Lét­rát támasz­tott a szom­széd­ja für­dő­szo­ba­ab­la­ká­hoz, majd azon keresz­tül betört a házba egy Győr kör­nyé­ki férfi. Az ingat­lan­ban ivott, aludt, majd a lét­rát és az üveg betö­ré­sé­hez hasz­nált kala­pá­csot hát­ra­hagy­va haza­ment a talált értékekkel.

A har­minc­négy éves férfi a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint idén tavasszal egy éjje­li órán – tud­ván, hogy szom­széd­ja távol van – lét­rá­ra mászott és egy kala­páccsal betör­te a szom­széd­ja für­dő­szo­ba­ab­la­kát, majd bemá­szott a házba.

A ház­ban meg­ivott egy üveg gyo­mor­ke­se­rűt és egy üveg ége­tett szeszt. Ezek­től rosszul lett, hányt, majd elaludt.

A haj­na­li órák­ban ébred­ve össze­szed­te a sér­tett érté­ke­it, egy bőrönd­be rakta, majd a szo­ba­ab­la­kon keresz­tül – a szú­nyog­há­ló kité­pé­se után – az érté­kek­kel együtt hazament.

Az elkö­ve­tő 234.500 forint érté­ben hozott el tár­gya­kat a szom­széd­já­tól, aki­nek ron­gá­lá­si kárt is oko­zott, mivel kitép­te a tele­fon­zsi­nórt a fal­ból és össze­tör­te az ágykeretet.

A sér­tett kára kisebb részt meg­té­rült, mivel a bőrön­döt lefog­lal­ták az elkövetőtől.

Az ugyan­csak lopás miatt pró­bá­ra bocsá­tás alatt álló elkö­ve­tőt az ügyész­ség minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.