Főoldal » Hírek » Betört és rongált az Óbudai Zsinagógában - bíróság elé állította az ügyészség - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 39 éves férfi azért tört be a zsi­na­gó­gá­ba, mert az ott dol­go­zó barát­nő­je nem vála­szolt a tele­fon­hí­vá­sa­i­ra. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság a vád­lot­tat 240.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A férfi 2022. május 14-én, haj­nal­ban, az Óbuda Zsi­na­gó­gá­hoz ment, mert az ott dol­go­zó barát­nő­jét nem tudta tele­fo­non elér­ni. A férfi elő­ször becsen­ge­tett a sze­mély­ze­ti bejá­rat­nál, de mivel nem jutott be, távo­zott. Később vissza­ment, a sze­mély­ze­ti bejá­rat ajta­já­ra fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­rát letép­te, majd ismét odébb­állt. A ter­helt pár perc eltel­té­vel har­mad­já­ra is meg­je­lent az ima­ház­nál. Ekkor a főbe­já­ra­ti ajtót berúg­ta, majd bement az épü­let­be, ahol egy másik ajtót is meg­ron­gált. Később az ima­ház egyik olda­lá­nál elhe­lye­zett, kony­ha­ként műkö­dő kon­té­ner­épü­let több redő­nyét is meg­ron­gál­ta és a kilin­csét is letörte.

A férfi a zsi­na­gó­ga ajta­ja­i­nak meg­ron­gá­lá­sá­val csak­nem 80.000 forint, a kon­té­ner­épü­let meg­ron­gá­lá­sá­val pedig továb­bi több mint 100.000 forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság III. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.

A  Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az elkö­ve­tőt garáz­da­ság bűn­tet­té­ben és vét­sé­gé­ben, és ezért őt 240.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság ren­del­ke­zett arról is, hogy amennyi­ben a ter­helt a kisza­bott pénz­bün­te­tés meg­fi­ze­té­sét elmu­laszt­ja, a bün­te­tést fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re kell átváltoztatni.

Az íté­let jogerős.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betort-az-obudai-zsinagogaba-mert-nem-talalta-ott