Főoldal » Hírek » Bevonták a jogosítványát, majd azt hazudta, hogy elvesztette - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy 35 éves mihály­ger­gei férfi ellen, aki­nek a jogo­sít­vá­nyát bevon­ták a szlo­vák rend­őrök, ám azért, hogy újat sze­rez­zen, a kor­mány­hi­va­tal­ban azt hazud­ta, hogy elvesz­tet­te azt. 

2020 augusz­tu­sá­ban a férfi itta­san vezet­te gép­ko­csi­ját Loson­con, emi­att a szlo­vák rend­őrök bevon­ták a veze­tői engedélyét.

A férfi még aznap a sal­gó­tar­já­ni kor­mány­hi­va­tal­ba ment, ahol azt hazud­ta, hogy elve­szett a jogo­sít­vá­nya, ezért annak cse­ré­jét kérte. Valót­lan nyi­lat­ko­za­tát jegy­ző­könyv­be fog­lal­ták, így a köz­hi­te­les okmány­nyil­ván­tar­tás­ba is valót­lan ada­tok kerül­tek bejegyzésre.

Ezután újabb jogo­sít­ványt állí­tot­tak ki a szá­má­ra, de az új veze­tői enge­dély sem maradt soká­ig nála, mert az össze­gyűlt köz­le­ke­dé­si bün­te­tő­pont­jai miatt azt a kor­mány­hi­va­tal vissza­von­ta, így a férfi kény­te­len volt lead­ni az új jogosítványát.

Nem­sok­kal ezután a szlo­vák ható­ság a magyar ható­ság részé­re meg­küld­te a koráb­ban bevont jogo­sít­ványt is, így derült fény arra, hogy a férfi a kor­mány­hi­va­tal­ban hazu­dott annak elvesztéséről. 

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen a valót­lan nyi­lat­ko­zat­té­tel­lel elkö­ve­tett közokirat-hamisítás miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az 59.000 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tal fizet­tes­se meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en bün­te­tő­vég­zést hozott, mely­ben 200.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te és a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a férfit.