Főoldal » Archív » Biciklisre lőtt egy sofőr - vádat emelt az ügyészség - FOTÓVAL

A vád sze­rint a huszon­egy éves sofőr uta­sá­val együtt han­go­san szi­dal­ma­zott egy bicik­list, majd az ebből adódó szó­vál­tás során gáz­ri­asz­tó fegy­ve­ré­vel rálőtt a kerékpárosra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. novem­ber 6-án, dél­után, a VII. kerü­let, Iza­bel­la utcá­ban köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val. A vád­lot­tal azo­nos irány­ban haladt kerék­pár­já­val a sér­tett. A vád­lott és az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő utasa az autó jobb olda­li első ajta­já­nak leen­ge­dett abla­kán keresz­tül han­go­san kia­bál­va szi­dal­maz­ta a bicik­list, miköz­ben elha­lad­tak mellette.

Nem sok­kal később a vád­lott for­gal­mi okok­ból meg­állt, így a kerék­pá­ros utol­ér­te őket, és szá­mon­kér­te raj­tuk a koráb­bi visel­ke­dé­sü­ket. Ekkor han­gos szó­vál­tás ala­kult ki a felek között, a vád­lott mel­lett ülő férfi kiszállt a gép­ko­csi­ból, a vád­lott pedig a kesz­tyű­tar­tó­ból elő­vet­te a gáz­ri­asz­tó fegy­ve­rét. A vád­lott azzal egy alka­lom­mal, a nyi­tott ajtón keresz­tül, kb. más­fél méter távol­ság­ból, a kerék­pá­ros irá­nyá­ba lőtt, miköz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a követ­ke­ző lövés­sel a fejét fogja elta­lál­ni. Ezt látva az utasa gyor­san vissza­szállt a gép­ko­csi­ba, majd elhaj­tot­tak a helyszínről.

A fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A lefog­lalt gáz-riasztó fegy­ver­ről a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gazpisztollyal-lott-a-kerekparosra