Főoldal » Archív » Biofüvet fogyasztott, majd valótlan feljelentést tett ismerőse ellen

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­há­rom éves, nyír­ka­rá­szi férfi ellen, aki a ható­ság előtt hami­san vádol­ta bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel egyik ismerősét.

A vád sze­rint a vád­lott 2017. feb­ru­ár 3-án tett fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen isme­rő­se ellen, aki állí­tá­sa sze­rint ezen a napon, Mező­csá­ton, egy olyan ciga­ret­tá­val kínál­ta meg, amely­től emlé­ke­zet­ki­esé­se lett, és ami­kor magá­hoz tért, ész­lel­te, hogy mobil­te­le­fon­ja eltűnt, nem a saját nad­rág­ját vise­li, továb­bá a koráb­ban  vele egy tár­sa­ság­ban szó­ra­ko­zó isme­rő­se cipő­je van rajta.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fel­je­len­tés alap­ján nyo­mo­zást ren­delt el, a fel­je­len­tőt tanú­ként hall­gat­ta ki, aki a fel­je­len­tés­ben állí­tot­tak­kal egye­ző val­lo­mást tett. A rend­őr­ség ezért kifosz­tás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fel­je­len­tett fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Val­lo­má­sa sze­rint a vád­lott maga adta el a mobil­te­le­fon­ját  5.000 forin­tért az ő élet­tár­sá­nak, továb­bá a vád­lott által viselt cipőt ő aján­dé­koz­ta neki.

A nyo­mo­zás során beszer­zett továb­bi bizo­nyí­té­kok is cáfol­ták a vád­lott elő­adá­sát, aki ezen ada­tok­kal szem­be­sül­ve, még a nyo­mo­zás befe­je­zé­se előtt, fel­tár­ta koráb­bi nyi­lat­ko­za­ta­i­nak valót­lan­sá­gát és kije­len­tet­te, hogy valót­lan val­lo­má­sát biofű fogyasz­tá­sá­nak lep­le­zé­sé­re talál­ta ki.

Mivel a nyo­mo­zás során arra nézve sem merült fel adat, hogy a vád­lott a kábí­tó hatá­sú anya­got az álta­la fel­je­len­tett sze­mély­től sze­rez­te volna, a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nyo­mo­zást  bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

Az ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel vádol­ja a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit és vele szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.