Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítja az ügyészség a repülőtéren rendőrökre támadó külföldi férfit – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít bíró­ság elé egy tádzsik állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban fenye­ge­tés­sel akadályozta.

A Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a repü­lő­té­ri utas­vizs­gá­lók 2024. már­ci­us 2-án reg­gel rend­őri intéz­ke­dést kér­tek. A beje­len­tés sze­rint a 2B Ter­mi­nál indu­lá­si szint­jé­nek utas­ko­or­di­ná­ci­ós pult­já­nál egy kül­föl­di férfi – azt állít­va, hogy fél­re­tá­jé­koz­tat­ták – trá­gár kia­bá­lás­sal, dühöng­ve, fenye­ge­tőz­ve a repü­lő­tér mun­ka­tár­sa­it okol­ta ami­att, hogy lekés­te az Isz­tam­bul­ba indu­ló járatát.

A beje­len­tés­re két rend­őr érke­zett a ter­mi­nál­hoz, iga­zol­tat­ták a húszas évei ele­jén járó fér­fit, aki a rend­őri intéz­ke­dés során is inge­rül­ten, emelt han­gon beszélt a rend­őrök­kel, ezért ők az agresszív visel­ke­dé­se miatt meg­erő­sí­tő erőt kértek.

A rend­őrök tájé­koz­tat­ták a fér­fit, hogy cse­lek­mé­nyé­vel a garáz­da­ság sza­bály­sér­té­sét köve­ti el, fel­szó­lí­tot­ták ennek abba­ha­gyá­sá­ra, vala­mint távo­zás­ra hív­ták fel. A fia­tal férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, tovább­ra is han­go­san kia­bált, és az intéz­ke­dő rend­őrö­ket, vala­mint a repü­lő­tér tol­má­cso­lás­ban köz­re­mű­kö­dő mun­ka­tár­sát orosz nyel­ven bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te. A rend­őrök ekkor közöl­ték a fér­fi­val, hogy a sza­bály­sér­tés tovább­foly­ta­tá­sa miatt elő­ál­lít­ják és vele szem­ben bilin­cset fog­nak alkal­maz­ni. A figyel­mez­te­tés­re az elkö­ve­tő tovább­ra is kia­bál­va, jobb kezét fenye­ge­tő­en ütés­re emel­te a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr feje felé, aki a táma­dó moz­du­lat­ra hátrahúzódott.

A rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit a Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság­ra és az elő­ál­lí­tó helyi­sé­gé­ben helyez­ték el, de a kül­föl­di fia­tal még ekkor is folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta a rend­őrö­ket, rug­dos­ta a zárka ajta­ját, köz­ben szá­mos alka­lom­mal a rend­őrök meg­ve­ré­sét helyez­te kilá­tás­ba, sőt meg­ölés­sel is fenye­get­te őket, végül egyi­kü­ket leköpte.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a kül­föl­di férfi őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­val – az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő – ter­hel­tet ma a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság elé állítja.

A biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fotón a bűn­cse­lek­mény egy moz­za­na­ta látható. 

az erősen gesztikuláló elkövető a rendőrök gyűrűjében látható