Főoldal » Archív » Bíróság elé állítja az ügyészség a kórházi orvosírnokot bántalmazó, a sorban állást sérelmező férfit

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a 39 éves fér­fit, aki 2017. decem­ber 18-án hét­főn a buda­pes­ti Meré­nyi Gusz­táv Kór­ház folyo­só­ján az esti órák­ban ami­att han­gos­ko­dott és obsz­cén sza­vak­kal illet­te az ápo­ló­nő­ket, mert az ellá­tás­ra vár­nia kellett.

Az ittas férfi sértő meg­jegy­zé­se­it és han­gos­ko­dá­sát meg­hal­lot­ta a trau­ma­to­ló­gi­ai osz­tály egyik férfi orvos­ír­no­ka, aki meg­pró­bál­ta őt csend­re inte­ni. Ekkor a férfi az orvos­ír­nok­ra támadt, aki őt véde­ke­zés­képp lefog­ta, de nem sok­kal később a vád­lott a fogás­ból kisza­ba­dult és az orvos­ír­no­kot a hajá­nál fogva a pad­ló­ra rán­tot­ta. A bán­tal­ma­zás­nak az idő­köz­ben érte­sí­tett kór­há­zi biz­ton­sá­gi sze­mély­zet vetett véget, a dühön­gő fér­fit vissza­tar­tot­ták és átad­ták a kiér­ke­ző rendőröknek.

A bűn­ügyi őri­zet­be vett, több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lot­tat az ügyész­ség a mai napon köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé, tet­té­ért akár öt év sza­bad­ság­vesz­tést is kaphat.