Főoldal » Archív » Bíróság elé állította az ügyészség a férjét hátba szúró nőt

A Vas Megyei Főügyész­ség a mai napon élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban  állí­tot­ta bíró­ság elé azt a nőt, aki a vád sze­rint hátba szúr­ta a fér­jét, és neki élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A vád­lott 2017. decem­ber 30. nap­ján este szom­bat­he­lyi laká­suk kony­há­já­ban össze­ve­szett a fér­jé­vel, aki itta­san dur­ván szi­dal­maz­ta és becs­mé­rel­te őt. A vád­lott eköz­ben éppen almát hámo­zott a nála lévő kés­sel, és fel­szó­lí­tot­ta a fér­jét, hogy hagy­ja őt békén és feküd­jön le. Ami­kor a sér­tett hátat for­dí­tott a fele­sé­gé­nek, és elin­dult a szo­bá­ba, a vád­lott a kezé­ben lévő kés­sel hátba szúrta.

A sér­tett a szú­rást nem vette észre, hanem lefe­küdt alud­ni. Ami­kor késő este a sér­tett fel­éb­redt, hát­fá­jás­ra panasz­ko­dott az idő­köz­ben haza­ér­ke­ző csa­lád­tag­ja­i­nak, akik ezt ittas­sá­gá­nak tulaj­do­ní­tot­ták, és kér­ték, hogy alud­jon inkább.

Más­nap a sér­tett pana­szai foko­zód­tak, ezért a csa­lád­tag­jai men­tőt hív­tak. Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat hely­szín­re érke­ző egy­sé­ge ész­lel­te a sér­tet­ten lévő szúrt sérü­lést, őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, ahol élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre a fér­fin. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A Vas Megyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat – aki­nek köz­ben a sér­tett cse­lek­mé­nyét meg­bo­csá­tot­ta – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta, és vele szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a vád­lot­tal szem­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.