Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség a Kelenföldi támadókat - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több­szö­rö­sen bün­te­tett 40 éves fér­fit és 47 éves tár­sát. Az elkö­ve­tők pár hét­tel ezelőtt, a Kelen­föl­di pálya­ud­var metró alul­já­ró­já­ban min­den előz­mény és ok nél­kül támad­tak rá egy fér­fi­ra, akit súlyo­san bán­tal­maz­tak. A bíró­ság mind­két fér­fit sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte. 

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2023. feb­ru­ár 15-én, este, a XI. kerü­let­ben, a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban, itta­san, min­den előz­mény nél­kül oda­men­tek egy padon ülő, álta­luk korább­ról nem ismert kül­föl­di fér­fi­hoz, és rászól­tak, hogy men­jen el onnan. A férfi ele­get tett a fel­szó­lí­tás­nak, és távo­labb ment. A fér­fi­ak azon­ban utána men­tek, utol­ér­ték, az egyi­kük hátul­ról meg­ra­gad­ta a nya­kát és a föld­re rán­tot­ta, majd a föld­re került sér­tet­tet még ököl­lel, több­ször arcon ütöt­te. Ezután a társa is bekap­cso­ló­dott a bán­tal­ma­zás­ba, és ő is ököl­lel arcon ütöt­te a föl­dön tér­de­lő sér­tet­tet, miköz­ben a másik táma­dó meg­rúg­ta a férfi fejét.

A vád­lot­tak ezután kissé eltá­vo­lod­tak, pár másod­perc múlva azon­ban ismét vissza­tér­tek a még min­dig föl­dön tér­de­lő, és már erő­sen vérző sér­tett­hez, és mind a ket­ten meg­rúg­ták a fejét.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos orr- és arc­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­ta­kat vád­dal egye­ző­en, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért a 40 éves fér­fit, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt, 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, tár­sát pedig 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is, a másod­fo­kú eljá­rás befejezéséig.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fellebbeztek.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan az egyik vád­lott rátá­mad a sér­tett­re, az ezt köve­tő kép­so­ro­kon pedig már azt lát­hat­juk, ami­kor egy járó­ke­lő oda­megy az erő­sen vérző sér­tett­hez, hogy segít­sen neki.