Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség a pozsonyi labdarúgók buszát kővel megdobó férfit - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 30 éves fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt egy kővel meg­dob­ta a Slo­van Bra­tis­la­va játé­ko­sa­it szál­lí­tó busz abla­kát. Az ügy­ben a mai napon első­fo­kú íté­let született.

A ter­helt 2022. júli­us 19-én este a X. kerü­let­ben, a Köny­ves Kál­mán kör­úton lévő egyik presszó mel­lett tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­lel­te a pozso­nyi fut­ball­csa­pat tag­ja­it szál­lí­tó, rend­őri kísé­ret­tel köz­le­ke­dő autó­buszt. A férfi besza­ladt a presszó mel­let­ti bok­rok közé, majd ami­kor a busz elha­ladt előt­te, a bok­rok taka­rá­sá­ból a jármű felé hají­tott egy követ, ami a busz jobb hátsó abla­kát talál­ta el. A ron­gá­lás követ­kez­té­ben a busz külső üvege betört és a belső üveg is meg­re­pedt. Az autó­busz­ban csak­nem 1,4 mil­lió Ft kár keletkezett.

A ter­helt a köz­le­ke­dő jármű elle­ni táma­dás­sal veszé­lyez­tet­te az autó­busz veze­tő­jé­nek és uta­sa­i­nak éle­tét, testi épségét.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Főosz­tály Közlekedés-vizsgálati Osz­tá­lya a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­ben lévő fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja képviselte.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 30 éves fér­fit vád­dal egye­ző­en, köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás bűn­tett miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 150 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, vala­mint 150.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az eljá­ró ügyész ugyan­is súlyo­sí­tá­sért, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.