Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a dámszarvast ellopó férfiakat Kiskunhalason - FOTÓVAL

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott három kis­szál­lá­si fér­fit, akik 2020. feb­ru­ár 7-én egy balo­ta­szál­lá­si erdő­nél leütöt­tek és ellop­tak egy vil­lany­pász­tor­ban fenn­akadt dámszarvast.

A vád sze­rint a het­ven­há­rom éves, huszon­egy éves és har­minc­négy éves fér­fi­ak 2020. feb­ru­ár 7-én, reg­gel, a leg­idő­sebb vád­lott autó­já­val utaz­tak. Ennek során Balo­ta­szál­lás­nál, egy erdő mel­let­ti csa­tor­na­árok­nál, ész­re­vet­tek egy dám­szar­vast, ami egy vil­lany­pász­tort rög­zí­tő madzag­ban fennakadt.

A vád­lot­tak a közel­ben meg­áll­tak az autó­val, majd a két fia­ta­labb férfi kiszállt a jár­mű­ből és a har­minc­négy éves férfi egy kala­páccsal a ver­gő­dő álla­tot egy­szer fejen ütöt­te, ami­től a vad elpusz­tult. A vád­lot­tak azért akar­ták ellop­ni az álla­tot, hogy később meg­egyék. Ezután a két férfi a leg­idő­sebb vád­lott enge­dé­lyé­vel berak­ták a szar­vast a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba és vissza­in­dul­tak, hogy fel­dol­goz­zák a vadat.

Nem sok­kal később azon­ban Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén, az 53. számú főúton, a helyi kör­ze­ti meg­bí­zott meg­ál­lí­tot­ta az autót és fel­fe­dez­te a bűn­cse­lek­ményt. A dám­szar­vas ello­pá­sá­val a vád­lot­tak az ille­té­kes vadász­tár­sa­ság­nak mint­egy 170.000 forint kárt okoz­tak, ami­ből a tetem lefog­la­lá­sá­val 55.000 forint meg­té­rült. A vadász­tár­sa­ság kérte a meg nem térült kár megtérítését.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat lopás vét­sé­ge miatt 2020. feb­ru­ár 20-án állí­tot­ta bíró­ság elé, ugyan­is a vad leüté­se nem való­sí­tott meg állat­kín­zást. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a három fér­fit lopás vét­sé­gé­ben és őket 150.000 forint, illet­ve 100.000 – 100.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a kala­pá­csot is elko­boz­ta, vala­mint köte­lez­te a vád­lot­ta­kat a meg nem térült kár meg­fi­ze­té­sé­re. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.