Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a lopást és szeméremsértést elkövető kiskunhalasi férfit

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lopás és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban szer­dán bíró­ság elé állí­tott egy har­minc­öt éves kis­kun­ha­la­si fér­fit, aki 2018. már­ci­us 6-án, egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ből ita­lo­kat és édes­sé­get lopott, majd öt nap­pal később sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát az utcán.

A vád­lott 2018. már­ci­us 6-án, 22 óra körül, bement a kis­kun­ha­la­si piac terü­le­té­re, hogy egy sörö­ző­ből sze­szes­italt és élel­mi­szert lop­jon. A sörö­ző zárt ajta­ját elkezd­te egy kés­sel fesze­get­ni, azon­ban nem tudta kinyit­ni, ezért betör­te az ablakot.

A férfi bemá­szott a sörö­ző­be, és onnan sze­szes­ita­lo­kat, ener­gia­italt, kávét és cso­ko­lá­dé­kat lopott össze­sen 14.600,-Ft érték­ben. A vád­lott ittas volt, ezért a fel­ső­ru­há­za­tát és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést a sörö­ző­ben hagy­ta, vala­mint távo­zá­sa során a cso­ko­lá­dé­kat az utcán elszór­ta. A lopás­sal és az ablak betö­ré­sé­vel oko­zott kár nem térült meg, ezért a sörö­ző üze­mel­te­tő­je kérte a kár megtérítését.

A vád­lott öt nap­pal később, 2018. már­ci­us 11-én, haj­nal­ban, Kis­kun­ha­las köz­pont­já­ban csa­var­gott, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az egyik utcá­ban egy isme­ret­len nő egye­dül gya­lo­gol. Követ­ni kezd­te és meg­szó­lí­tot­ta, majd a sér­tett mel­lett halad­va, nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben a nemi szer­vét lemez­te­le­ní­tet­te, és a sér­tett felé muto­gat­ta. A sér­tett a hely­szín­ről elme­ne­kült, sze­mély­azo­nos­sá­gát az eljá­rás során nem sike­rült megállapítani.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a 2018. már­ci­us 19-én őri­zet­be vett vád­lot­tat lopás és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2018. már­ci­us 21-én bíró­ság elé állította.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve bűnös­nek mond­ta ki, és 1 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró a kést is elko­boz­ta és köte­lez­te a vád­lot­tat a betö­ré­ses lopás­sal oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.