Főoldal » Archív » Bíróság elé állítottak egy állatkínzót Kunszentmiklóson

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 2019. októ­ber 22-én állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 36 éves szalk­szent­már­to­ni fér­fit, aki 2019. május 27-én hat keve­rék kölyök­ku­tyát egy kutya­tá­pos zsák­ba rakott, bedob­ta egy lakat­lan ház udva­rá­ba és sor­sá­ra hagy­ta az álla­to­kat.

A 36 éves férfi két kutyát tar­tott a szalk­szent­már­to­ni ingat­la­nán, az egyik állat 2019. május végén hat kis­ku­tyát köly­ke­zett.

A vád­lott nem akart a kis­ku­tyák­ról gon­dos­kod­ni, ezért 2019. május 27-én reg­gel a hat, kb. 1 hetes korú, keve­rék kölyök­ku­tyát egy kutya­tá­pos zsák­ba rakta, majd az álla­to­kat a nyi­tott szájú zsák­ban egy kerí­tés­sel kör­be­ke­rí­tett, lakat­lan ingat­lan udva­rá­ba bedob­ta és sor­sá­ra hagy­ta.

A vád­lott az udvar­ba bedo­bott köly­kök­nek vizet és élel­met sem hagyott, az álla­tok azért nem pusz­tul­tak el, mert a szom­szé­dos ingat­la­non lakó sze­mély fel­fi­gyelt a hang­juk­ra és gon­dos­ko­dott az elhe­lye­zé­sük­ről.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2019. októ­ber 22-én bíró­ság elé állí­tot­ta. Az ügyész a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a tár­gya­lá­son a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki állat­kín­zás vét­sé­gé­ben és 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, míg az ügyész súlyo­sí­tá­sért, fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zett, így az íté­let nem jog­erős.