Főoldal » Archív » Bíróság elé állítottak két kiskunmajsai rablót

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség 2018. május 22-én rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 20 éves és egy 30 éves kis­kun­maj­sai fér­fit, akik 2018. ápri­lis 22-én haj­nal­ban Kis­kun­maj­sán bán­tal­maz­tak és kira­bol­tak egy ittas férfit.

2018ápri­lis 22-én haj­na­li 4 óra körü­li idő­ben a sér­tett férfi egy kis­kun­maj­sai busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zott. A közel­ben csa­var­gó vád­lot­tak lát­ták, hogy a sér­tett ittas, ezért elha­tá­roz­ták, hogy leütik és elve­szik az értékeit.

A vád­lot­tak a sér­tett­hez lép­tek, a fia­ta­labb rabló beszél­get­ni kez­dett vele, majd hir­te­len ököl­lel arcon ütöt­te és a föld­re lökte. A 20 éves vád­lott a sér­tet­tet a föl­dön leszo­rít­va tar­tot­ta, eköz­ben ököl­lel tovább ütle­gel­te. A bán­tal­ma­zás­ba ekkor kap­cso­ló­dott be az idő­sebb bűn­tár­sa, aki a föl­dön fekvő sér­tet­tet rugdosta.

A verés köz­ben a fia­ta­labb vád­lott benyúlt a sér­tett nad­rág­zse­bé­be és onnan kirán­tot­ta a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, kulcs­cso­mó­ját és mint­egy 3.000 forint kész­pén­zét, majd a vád­lot­tak a zsák­mánnyal együtt távoz­tak. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos, hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őrök a vád­lot­ta­kat a rab­lás után egy órá­val elfog­ták, ennek során a mobil­te­le­fon, a kész­pénz és a kulcs­cso­mó is elő­ke­rült, így a kár meg­té­rült. A rend­őrök a rab­ló­kat őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te őket. A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lot­ta­kat rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2018. május 22-én bíró­ság elé állította.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a tár­gya­lá­son a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat – akik közül az idő­sebb több­szö­rös és külö­nös vissza­eső - bűnös­nek mond­ta ki rab­lás bűn­tet­té­ben és a fia­ta­labb vád­lot­tat 2 év 4 hónap bör­tön­re, míg bűn­tár­sát 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság mind­két vád­lot­tat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fel­leb­be­zett, így a vád­lot­tak a bün­te­té­sük letöl­té­sét azon­nal megkezdték.