Főoldal » Archív » Bíróság elé állt a vallási könyveket és tárgyakat zsákmányoló munkás

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 35 éves kis­kun­ha­la­si fér­fit, aki egy temp­lom­fel­újí­tás során lopott el val­lá­si témá­jú, antik köny­ve­ket és tárgyakat.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2019 ápri­li­sá­ban kez­dett el dol­goz­ni egy Nagy­atád kör­nyé­ki köz­ség római kato­li­kus temp­lo­má­nak fel­újí­tá­sán, ahol az egyik épü­let kiürí­té­se során elha­tá­roz­ta, hogy onnan érté­kes­nek gon­dolt val­lá­si témá­jú köny­ve­ket és tár­gya­kat fog ellop­ni, majd azo­kat régiség-kereskedőknek értékesíti.

A férfi ápri­lis végé­ig fotog­rá­fi­á­kat, beke­re­te­zett fali képet, antik fa feszü­le­tet, dísz­gyer­tyá­kat, vala­mint 14 db köny­vet, köz­tük egy 1790-es kiadá­sú vasár­na­pi pré­di­ká­ci­ó­kat tar­tal­ma­zó köte­tet tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul. Mielőtt azon­ban a régi­sé­ge­ket érté­ke­sí­te­ni tudta volna, a vád­lot­tat a Nagy­atá­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói elfog­ták, a lopott érté­ke­ket lefog­lal­ták és a sér­tett plé­bá­nia részé­re vissza­ad­ták, így a kár megtérült.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság a 2019. május 14-én meg­tar­tott nyil­vá­nos tár­gya­lá­son – az ügyész­ség indít­vá­nya­i­val egye­ző­en – a vád­lot­tat 10 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, és a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is elren­del­te. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.