Főoldal » Hírek » Bíróság elé állt az embercsempészéssel vádolt férfi – fotóval – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki köz­re­mű­kö­dött több ille­gá­lis beván­dor­ló kül­föld­re szállításában. 

A vád sze­rint a mol­dáv állam­pol­gár férfi 2022 júli­u­sát meg­elő­ző­en, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­kel vett fel kap­cso­la­tot egy inter­ne­tes olda­lon azért, hogy jól jöve­del­me­ző, sofő­ri mun­kát vállaljon.

A férfi 2022. júli­us 30-án – tele­fo­non kapott uta­sí­tás sze­rint – Cseh­or­szág­ba uta­zott, ahol az ember­csem­pé­szés­sel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet részé­ről vele kap­cso­la­tot tartó sze­mély segít­sé­gé­vel bérbe vette egy teher­gép­ko­csit és kapott egy mobil­te­le­font, hogy a szá­má­ra uta­sí­tást adó sze­mé­lyek­kel azon keresz­tül tart­son kap­cso­la­tot. A férfi tisz­tá­ban volt azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket az ország dél­ke­le­ti határ­vi­dé­ké­ről Auszt­ri­á­ba, illet­ve Len­gyel­or­szág­ba kell szál­lí­ta­nia, segít­sé­get nyújt­va ezzel az állam­ha­tár til­tott átlépéséhez.

A férfi 2022. júli­us 30-án Tompa köze­lé­ben fel­vett jár­mű­vé­be 26 ille­gá­li­san az ország­ban tar­tóz­ko­dó sze­mélyt, aki­ket köz­vet­le­nül az oszt­rák határ mel­lett szál­lí­tott ki a bérelt tehergépkocsijából.

Ezek után a vád­lott pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó helyen és idő­pont­ban a jár­mű­ve rak­te­ré­be fel­vett 16, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, és velük a szlo­vák határ felé indult. A Péter­vá­sá­rai Rend­őr­őrs állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök azon­ban 2022. augusz­tus 2-án a kora reg­ge­li órák­ban, Erdő­kö­ves­den a sofőrt tet­ten érték, és fel­tar­tóz­tat­ták. A szál­lí­tott sze­mé­lyek a föl­dön ülve, össze­zsú­fo­lód­va utaz­tak az ablak nél­kü­li, leve­gőt­len, sötét raktérben.

Az Egri Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, 8 évre kiuta­sí­tott Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint vele szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el. Az íté­let jogerős.

A fény­kép a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készült és azon a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált jármű bel­se­je látható.