Főoldal » Archív » Bíróság elé kerül a volt debreceni ügyvéd

A vád­lott 2011 decem­be­ré­től foly­ta­tott ügy­vé­di tevé­keny­sé­get Deb­re­cen­ben. A Deb­re­ce­ni Ügy­vé­di Kama­ra 2015. augusz­tus végén jog­erős hatá­ro­za­tá­val kizá­rás fegyel­mi bün­te­tés­sel súj­tot­ta, vala­mint az ügy­vé­di tevé­keny­ség gya­kor­lá­sát is felfüggesztette.

A vád­lott ezt köve­tő­en a hozzá for­du­ló sze­mé­lye­ket nem tájé­koz­tat­ta arról, hogy ügy­véd­ként már nem jár­hat el, hanem az ügy­vé­di meg­bí­zás vál­la­lá­sá­val pénzt is kért megbízóitól.

Egyik eset­ben, 2015 októ­be­ré­ben egy ingat­lan aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést készí­tett, melyet ügy­véd­ként ellen­jegy­zett és a felek­től 25.000 Ft díjat vett át. Az okira­tot azon­ban nem tudta ellát­ni az ingatlan-nyilvántartásba tör­té­nő bejegy­zés­hez szük­sé­ges szá­raz­bé­lyeg­ző­vel, a bélyeg­ző hiá­nyá­nak oká­ról a fele­ket meg­té­vesz­tet­te, majd szá­muk­ra elér­he­tet­len­né vált.

Egy másik eset­ben, 2016 már­ci­u­sá­ban egy kór­há­zi fek­vő­be­te­get és hoz­zá­tar­to­zó­ját meg­té­veszt­ve, ügy­vé­di tevé­keny­sé­gé­nek szín­le­lé­sé­vel vég­ren­det elké­szí­té­sét vál­lal­ta, amely­re figye­lem­mel össze­sen 250.000 Ft-ot vett át az idő­köz­ben elhunyt beteg hoz­zá­tar­to­zó­já­tól. A vég­ren­de­le­tet egyéb­ként nem készí­tet­te el, ezért csa­lás vét­sé­ge miatt külön bün­te­tő­el­já­rás folyik vele szemben.

Mivel a vád­lott cse­lek­mé­nyét ügy­vé­di tevé­keny­ség szín­le­lé­sé­vel követ­te el, így a zug­írá­szat bűn­cse­lek­mény súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő minő­sí­tett ese­tét való­sí­tot­ta meg.

A volt ügy­véd­del szem­ben a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.