Főoldal » Hírek » Bíróság elé került a három tagú egri drogkereskedő banda - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A tri­ász letar­tóz­ta­tott tag­jai ellen az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a bíró­ság előtt.

A vád sze­rint az ügy Eger­ben élő 28 éves fővád­lott­ja 2019-től kez­dő­dő­en napi rend­sze­res­ség­gel szer­zett be rész­ben kábí­tó­szer­nek, rész­ben új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő sze­re­ket külön­bö­ző sze­mé­lyek­től egy­részt saját fogyasz­tás, más­részt tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból. Tár­sai – egy nála két évvel fia­ta­labb férfi, és egy 61 éves nő – folya­ma­to­san köz­re­mű­köd­tek ezek­ben a beszer­zé­sek­ben, és mind­ket­ten részt vet­tek a til­tott anya­gok tovább­adá­sá­ban is. A vád­lot­tak egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva, egy­mást az ellá­tá­si lánc fenn­tar­tá­sá­ban segít­ve, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, vagy­is bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el meg­él­he­té­sük finan­szí­ro­zá­sa érde­ké­ben a ter­hük­re rótt bűncselekményeket.

A díle­rek buda­pes­ti sze­mé­lyes kap­cso­la­ta­ik révén, illet­ve inter­ne­tes ren­de­lé­sek útján jutot­tak a külön­bö­ző dro­gok­hoz, melye­ket azután saját, alu­fó­li­ás kisze­re­lés­ben áru­sí­tot­tak Eger bel­vá­ro­sá­nak külön­bö­ző pontjain.

Az elkö­ve­tők az elmúlt idő­ben a nyo­mo­zó ható­ság látó­kö­ré­be kerül­tek. Cse­lek­mé­nye­ik bizo­nyí­tá­sa azon­ban össze­han­golt fel­de­rí­té­si tevé­keny­sé­get igé­nyelt, mely­nek ered­mé­nye­ként idén feb­ru­ár­ban került sor a tet­ten­éré­sük­re, majd mind­hár­muk elő­ál­lí­tá­sá­ra és bűn­ügyi őri­zet­be véte­lé­re. A nyo­mo­zá­si bíró ezt köve­tő­en ren­del­te el ügyé­szi indít­vány­ra a letar­tóz­ta­tá­su­kat, mely jelen­leg is tart. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség - más mel­lett - bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a terhelteket.

A vád­ha­tó­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól – és rész­ben a jár­mű­ve­ze­tés­től – tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra és a tőlük lefog­lalt dro­gok elkob­zá­sa mel­lett arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint négy­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A fotó a rend­őr­sé­gi szem­lén készült.