Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a lett embercsempész - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, lett állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a NAV jár­őrei Vas megyé­ben, a 86-os számú főúton 2022. szep­tem­ber 16-án értek tet­ten, miköz­ben 15 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani. 

 A vád sze­rint a lett férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy teher­gép­ko­csi­ba 15 szír állam­pol­gárt vett fel, akik koráb­ban ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, és til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sér­té­sé­vel akar­tak Auszt­ri­á­ba jutni.

A meg­vá­dolt férfi a zárt, szel­lő­zés nél­kü­li, sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan jár­mű­ben víz és éle­lem nél­kül szál­lí­tot­ta a kül­föl­di­e­ket, és ezzel nekik testi szen­ve­dést okozott.

A jár­őrök a vád­lott által veze­tett teher­gép­ko­csit 2022. szep­tem­ber 16-án, a 86-os számú főúton ellen­őr­zés alá von­ták, és a sofőrt elfogták.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 10 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az íté­let jogerős.