Főoldal » Archív » Bírósági elé álltak Siófokon a kamionokat fosztogató vádlottak

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 23 éves bala­ton­sza­ba­di fér­fit és 21 éves sió­fo­ki tár­sát, akik több teher­gép­ko­csi­ból lop­tak gázolajat.

A két vád­lott 2018 decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy az éjsza­kai órák­ban olyan fél­re­e­ső helye­ken, gyár­te­le­pe­ken leál­lí­tott kami­o­no­kat kutat­nak fel Sió­fo­kon, ame­lyek­ből zavar­ta­la­nul tud­nak üzem­anya­got lopni. Ehhez a bala­ton­sza­ba­di férfi gép­ko­csi­ját és több 25 lite­res műanyag kan­nát hasz­nál­tak fel.

A vád­lot­tak az első éjsza­ka két teher­gép­ko­csi fel­tö­ré­sé­vel 75 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tot­tak el 29.000,-Ft érték­ben, a máso­dik alka­lom­mal azon­ban már 300 liter üzem­anya­got zsák­má­nyol­tak úgy, hogy egy kami­on tank­sap­ká­ját fel­fe­szí­tet­ték, majd a tank­ban lévő gáz­ola­jat műanyag kan­nák­ba, illet­ve az elkö­ve­tés­hez hasz­nált gép­ko­csi­ba fej­tet­ték át. A vád­lot­tak ekkor 113.000,-Ft kárt okoztak.

A negye­dik alka­lom­mal a vád­lot­tak olyan kami­ont sze­mel­tek ki, mely­nek veze­tő­fül­ké­jé­ben éppen pihent a sofőr, így ami­kor a tank­sap­kát elkezd­ték fesze­get­ni, a sofőr meg­za­var­ta őket, mire futva elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben – párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett - 1 év 2 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint a bala­ton­sza­ba­di fér­fit 1 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az íté­let a védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt nem emel­ke­dett jogerőre.