Főoldal » Archív » Bizonyítvány megvásárlásával akarta letudni az általános iskolát

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 24 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki azért vett magá­nak hamis álta­lá­nos isko­lai bizo­nyít­ványt, hogy jogo­sít­ványt sze­rez­zen.

A vád­lott nem végez­te el az álta­lá­nos isko­lát, így nem ren­del­ke­zett a veze­tői enge­dély meg­szer­zé­sé­hez szük­sé­ges alap­fo­kú vég­zett­ség­gel. Azért, hogy ezt a köve­tel­ményt meg­ke­rül­je, 2018 janu­ár­já­ban Buda­pes­ten kiál­lít­ta­tott magá­nak egy hamis álta­lá­nos isko­lai bizo­nyít­ványt, majd Kapos­vá­ron beirat­ko­zott egy autó­ve­ze­tői tan­fo­lyam­ra.

A férfi a tan­fo­lyam elvég­zé­se után a hamis bizo­nyít­vány bemu­ta­tá­sá­val gép­jár­mű­ve­ze­tő vizs­gá­ra jelent­ke­zett, amit sike­re­sen tel­je­sí­tett, ezt köve­tő­en pedig eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a Kapos­vá­ri Járá­si Hiva­tal­ban a jogo­sít­vány kiál­lí­tá­sa érde­ké­ben. Miu­tán a vád­lott meg­sze­rez­te a valót­lan okira­tok alap­ján kiál­lí­tott jogo­sít­ványt, a kapos­vá­ri nyo­mo­zók tudo­mást sze­rez­tek az eset­ről és bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak a férfi ellen.

Az ügyész­ség a koráb­ban már bün­tet­tet, de a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.