Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Biztonsági őr lopott a vásárlótól- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy győri üzlet biz­ton­sá­gi őre kifi­gyel­te az üzlet­ben nagy össze­gű kész­pénzt magá­nál tartó fér­fit, tele­fo­non a hely­szín­re hívta az isme­rő­sét, aki követ­te, majd meg­lop­ta a sér­tet­tet. Az eltu­laj­do­ní­tott 650.000 forint a biz­ton­sá­gi őr ott­ho­ná­ból került elő.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban sze­rep­lő napon, idén janu­ár­ban egy győri üzlet biz­ton­sá­gi őre ész­lel­te, hogy egy férfi a nála lévő nej­lon tás­ká­ban egy pénz­kö­te­get tart magá­nál, majd abból kivesz egy 20.000 forin­tos bank­je­gyet és azzal fizet.

A biz­ton­sá­gi őr ekkor tele­fo­non egyez­te­tett egy isme­rő­sé­vel, majd kiment az üzlet elé és ott talál­ko­zott vele. Ezt köve­tő­en együtt figyel­ték az üzlet­ből kilé­pő, autó­já­hoz igyek­vő sér­tet­tet, ahová a biz­ton­sá­gi őr társa követ­ni is kezd­te a férfit.

Az elkö­ve­tő az autó­nál meg is szó­lí­tot­ta a cso­mag­tar­tó­ba pako­ló sér­tet­tet és azzal terel­te el a figyel­mét, hogy „főnök, önnek le van enged­ve a bal első kereke”.

Mikor a sér­tett az autó első kere­ke­i­hez ment, az elkö­ve­tő eltu­laj­do­ní­tot­ta a 650.000 forin­tot tar­tal­ma­zó nej­lon tás­kát a sér­tett okira­ta­i­val, bank­kár­tyá­já­val és tele­fon­já­val együtt. Az érté­kek­kel pedig vissza­ment a biz­ton­sá­gi őrhöz, aki­vel együtt bemen­tek az üzlet mosdójába.

Mikor a sér­tett a biz­ton­sá­gi őrtől rövid idő múlva segít­sé­get kért, a biz­ton­sá­gi őr a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat­nak annyit jel­zett, hogy egy ember elhagy­ta az iratait.

Három nap múlva a biz­ton­sá­gi őr ott­ho­ná­nak gye­rek­szo­bá­já­ból, a szek­rény mögül lefog­la­lás­ra került a 650.000 forint készpénz.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja. Velük szem­ben öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.