Főoldal » Hírek » Biztonsági őrök gyűrték le az elfogott tolvajt- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A lopás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki az áru­ház­lánc tata­bá­nyai üzle­te­i­ből hét­szer lopott, dohány­bolt­ban és autó­busz­ál­lo­má­son tanú­sí­tott garáz­da maga­tar­tást, illet­ve a busz­pá­lya­ud­var biz­ton­sá­gi őrét megütötte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 10. és 2020. novem­ber 27. között az áru­ház­lánc  tata­bá­nyai üzle­te­i­ből hét­szer lopott külön­fé­le áru­cik­ke­ket (mobil­te­le­font, fül­hall­ga­tót, rádi­ót, akku­mu­lá­tort, hang­fa­lat, sze­szes italt és cso­ko­lá­dét) össze­sen 64.434 Ft. érték­ben. Az egyik alka­lom­mal az áru­vé­del­mi esz­közt leka­par­ta a hang­fal­ról, így azt a tás­ká­já­ba rej­tet­te, amely után két biz­ton­sá­gi őr fogta el az elkö­ve­tőt, ezt az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja felvette.

A férfi 2020. októ­ber 19-én a tata­bá­nyai autó­busz­ál­lo­má­son a biz­ton­sá­gi őrt azért ütöt­te meg ököl­lel, mert az fel­szó­lí­tot­ta a til­tott dohány­zás befe­je­zé­sé­re. Az üté­sek miatt sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló bevér­zé­ses hám­sé­rü­lé­se kelet­ke­zett az orrán, a cse­lek­mény alkal­mas volt orr­csont­tö­rés okozására.

A férfi 2020. novem­ber 28-án dél­ben egy tata­bá­nyai dohány­bolt­ban egy doboz gyu­fát kért, azon­ban nem volt nála ele­gen­dő pénz, ezért ide­ges lett, han­go­so­dott, és egy­szer  ököl­lel, nagy erő­vel a pult mögött álló eladó felé ütött. A férfi üté­sét fel­fog­ta a bolt pult­ján lévő plexi, ami az ütés­től meg­re­pedt. Ugyan­ezen a napon dél­után a busz­pá­lya­ud­var váró­te­re­mé­ben lévő kávé­a­u­to­ma­tá­ból italt akart vásá­rol­ni. Ami­kor az elkö­ve­tő ész­lel­te, hogy nincs nála elég pénz, a kávé­au­to­ma­ta jobb olda­lát tenye­ré­vel, majd annak a plexi elő­lap­ját ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te, amely ütés­től az elő­lap meg­re­pedt. A rend­őri intéz­ke­dés köz­ben is han­go­san ordi­bált és lába­i­val kapálózott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.