Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bolti lopásra rábírt gyermek védelembe vételét kezdeményezte az ügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága - az ille­té­kes járá­si ügyész­ség ez irá­nyú jel­zé­se nyo­mán - ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a gyám­ha­tó­ság­nál annak a 10 éves kis­fi­ú­nak a véde­lem­be véte­le érde­ké­ben, akit a saját édes­any­ja vett rá arra, hogy együtt men­je­nek lopni egy szupermarketbe.

A 28 éves nő 2018. szep­tem­ber 17-én taní­tá­si idő után vitte be kis­fi­át az egyik hat­va­ni áru­ház­ba azért, hogy segít­sen neki az álta­la kivá­lasz­tott dol­gok eltu­laj­do­ní­tá­sá­ban. Az anya előbb egy dugós kulcs­kész­le­tet, majd külön­bö­ző édes­sé­ge­ket, vala­mint egy szan­dált vett el a polc­ról és adott át gyer­me­ké­nek, aki azo­kat - kéré­sé­re - a tás­ká­já­ba rej­tet­te. Ezután együtt pró­bál­tak meg fize­tés nél­kül távoz­ni a hely­szín­ről, de ez már nem sike­rült, mert a pénz­tár­nál a biz­ton­sá­gi őr tet­ten érte őket, és vissza­vet­te tőlük a lopott dol­go­kat, majd érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A lopás­sal oko­zott kár nem halad­ta meg a sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt, így a vagyon elle­ni cse­lek­mény kap­csán bün­te­tő­el­já­rás nem indult, a lopást a bíró­ság sza­bály­sér­tés­ként bírál­ta el. Ezzel egy­ide­jű­leg ugyan­ak­kor a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt a gyer­me­két sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sé­re rábí­ró anyá­val szem­ben, mivel ezzel az erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét is veszély­be sodor­ta. A vád­irat arra tar­tal­maz indít­ványt, hogy a bíró­ság ezen cse­lek­mény miatt ítél­je fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re a vád alá helye­zett szü­lőt, aki­nek egy­út­tal ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.

A vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint azon­ban az ügyész­ség nem csu­pán bün­te­tő­jo­gi, hanem - töb­bek között - a gyer­mek­vé­del­mi rend­szer­hez kap­cso­ló­dó fel­ada­to­kat is ellát műkö­dé­se során. Ennek meg­fe­le­lő­en az elő­írt és a szer­ve­ze­ten belül rend­sze­res szak­ágak közöt­ti együtt­mű­kö­dés kere­té­ben a járá­si ügyész­ség jelez­te a főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágá­nak, hogy az ügy­ben a lopás kap­csán a gyer­mek egész­sé­ges fej­lő­dé­sét súlyos veszé­lyez­te­tő körül­ményt tapasz­talt. A főügyész­ség ennek alap­ján ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a kis­ko­rú véde­lem­be véte­le érde­ké­ben, amit az ille­té­kes gyám­hi­va­tal­nak kell lefoly­tat­nia. Az eljá­rás ered­mé­nyé­ről az ügyész­sé­get érte­sí­te­ni kell.

Véde­lem­be vétel­re akkor kerül­het sor, ha a gyer­mek fej­lő­dé­se a csa­lá­di kör­nye­zet­ben a tör­tén­tek elle­né­re biz­to­sít­ha­tó­nak lát­szik ugyan, de ahhoz szük­sé­ges a gyám­ha­tó­ság szak­em­be­re­i­nek a rend­sze­res segít­sé­ge is.