Főoldal » Archív » Bontás során rászakadt egy épületrész az egyik munkásra Mosonmagyaróváron - Fotóval

A mun­ká­la­tok során tavaly nyá­ron egy fém­da­rab esett a bon­tá­sért fele­lős vál­lal­ko­zó egyik lábá­ra, amely miatt a sérült vég­ta­got térd alatt ampu­tál­ni kel­lett. Két nap múlva rábo­rult az épü­let egy része az egyik ott dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­ra. A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség a bon­tás tény­le­ges veze­tő­jé­vel szem­ben halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bon­tás­sal egy egyé­ni vál­lal­ko­zó lett meg­bíz­va, aki a mun­ká­la­tok irá­nyí­tá­sá­nak fel­ada­tát a vád­lott­ra ruház­ta át.

Az épü­let fő tartó szer­ke­ze­ti ele­me­it bon­ta­ni a bon­tá­si terv alap­ján csak daru segít­sé­gé­vel lehe­tett volna. Erre a fele­lős műsza­ki veze­tő figyel­mez­tet­te is a vádlottat.

A vád­lott ennek elle­né­re a szak­ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­ző segéd­mun­ká­so­kat a fő tartó acél szer­ke­ze­ti ele­mek elvá­gá­sá­val, vagy­is az épü­let „borí­tá­sá­val” bízta meg. A mun­ka­vál­la­lók ezt ötlet­sze­rű­en meg­pró­bál­ták vég­re­haj­ta­ni, ezért láng­vá­gó­val kezd­ték meg a fő tartó ele­mek bevágását.

Miu­tán három fő tartó osz­lo­pot elvág­tak, és az épü­let nem dőlt el, a segéd­mun­ká­sok haza­in­dul­tak, de indu­lás előtt egyi­kük még vissza­ment az épü­let­be. Az acél­szer­ke­zet máso­dik szint­je ekkor lesza­kadt, és maga alá temet­te a sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Sérü­lé­sei olyan súlyos fokú­ak vol­tak, hogy éle­tét a leg­ko­ráb­ban érke­ző orvo­si segít­ség sem tudta volna megmenteni.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.