Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bordélyházakat üzemeltetett Komáromban - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség épü­let ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki két komá­ro­mi lakás­ban bor­dély­há­zat üzemeltetett. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a nő 2013-ban bérbe vett egy komá­ro­mi tár­sas­há­zi lakást, ahol élet­vi­tel­sze­rű­en tar­tóz­ko­dott és saját maga pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tott, majd 2020-ban egy másik komá­ro­mi lakást is bérbe vett. Ezt köve­tő­en az ingat­la­no­kat díja­zás elle­né­ben pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó nők részé­re ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta. A vád­lott a laká­so­kat egy fize­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok köz­ve­tí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó inter­ne­tes hon­la­pon hir­det­te meg.

A nő emel­lett kisebb mennyi­ség­ben kábí­tó­szert is tar­tott az egyik lakásban.

Az ügyész­ség épü­let ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a nővel szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott ezalatt az idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.