Főoldal » Archív » Börtön vár a dobozi rablás elkövetőire – vádemelés Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat két bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, akik 2018 decem­be­ré­ben egy dobo­zi fér­fit rabol­tak ki ott­ho­ná­ban.

A 25 és 40 éves fér­fi­ak 2018. decem­ber 21-én elha­tá­roz­ták, hogy betör­nek a sér­tett dobo­zi házá­ba, és tőle erő­szak­kal mari­hu­á­nát sze­rez­nek, ugyan­is tudo­má­suk sze­rint a férfi min­dig tar­tott kábí­tó­szert magá­nál. Haj­na­li 2 óra­kor elmen­tek a sér­tett házá­hoz, annak udva­rá­ra bemász­tak, majd az őket tet­ten­érő sér­tet­tet dur­ván bán­tal­maz­ták, ököl­lel ütöt­ték, majd miu­tán föld­re került rug­dos­ták, miköz­ben kábí­tó­szert, majd pénzt köve­tel­tek tőle. A sér­tett elő­ször tagad­ta, hogy lenne nála kábí­tó­szer, de a tovább­foly­ta­tott bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra átad­ta a vád­lot­tak­nak a nála lévő két marék­nyi mari­hu­á­nát. A vád­lot­tak távo­zás előtt meg­fe­nye­get­ték a sér­tet­tet, hogy meg­ölik, ha elmond­ja vala­ki­nek a tör­tén­te­ket, majd egyi­kő­jük magá­val vitte a férfi elekt­ro­a­kusz­ti­kus gitár­ját is. A sér­tett arc­csont­ja a bán­tal­ma­zás­tól több helyen eltört, gyó­gyu­lá­sa leg­alább 4 hetet igé­nyel.

Az idő­sebb vád­lott ezt meg­elő­ző­en, 2018. júni­us 29-én az esti órák­ban Dobo­zon erő­sen ittas álla­pot­ban bele­kö­tött egy utcán sétá­ló fér­fi­ba. A vita során letép­te a férfi póló­ját, vele vere­ked­ni kez­dett, majd miu­tán a járó­ke­lők szét­vá­lasz­tot­ták őket, bement a köze­li házá­ba, ahon­nan úgy­ne­ve­zett vipe­rá­val érke­zett vissza. A vád­lott az utcán össze­gyűlt embe­re­ket meg­fe­nye­get­te és a pár perc­cel koráb­ban meg­tá­ma­dott fér­fit akar­ta ismét bán­tal­maz­ni, azon­ban lefog­ták és a házá­ba kísér­ték.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg az idő­sebb fér­fi­nak fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt is bíró­ság elé kell áll­nia ugyan­eb­ben az eljá­rás­ban.

Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már bün­te­tett mind­két fér­fi­val szem­ben a járá­si ügyész­ség beis­me­ré­sük ese­té­re is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, ame­lyet mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban vár.