Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Börtönből börtönbe - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 21 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több épü­let­be és autó­ba tört be Pász­tón és környékén.

A fia­tal fér­fi­val szem­ben a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya több mint egy tucat vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást. Letar­tóz­ta­tás­ba is helyez­ték, majd a nyo­mo­zás során foga­nat­ba vet­ték rajta egy koráb­bi szabadságvesztését.

Ezután a bün­te­té­sét töl­töt­te az egyik büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, ahon­nan novem­ber 13-án szabadult.

Mivel azon­ban a mos­ta­ni nyo­mo­zás­ban is fenn­áll­tak vele szem­ben a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés fel­té­te­lei –  a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 15 bűn­cse­lek­ményt köve­tett el rövid időn belül, üzle­tek­be és ven­dég­lá­tó­he­lyek­re tört be, egy autó­buszt tört fel, és egy piz­za­fu­tár autó­já­ból elemelt egy pénz­tár­cát –, a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei a sza­ba­du­ló fér­fit az inté­zet kapu­já­nál vár­ták, kat­tant a csuk­ló­ján a bilincs, és újból kez­de­mé­nyez­ték a külö­nös vissza­eső férfi letartóztatását.

A kény­szer­in­téz­ke­dést a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elrendelte.